اگر کوسه ها آدم بودند…

دختر كوچولوی صاحبخانه از آقای «  كی » پرسید:اگر كوسه ها آدم بودند، با ماهی های كوچولو مهربان تر میشدند؟آقای كی گفت :

 البته ! اگر كوسه ها آدم بودند،در دریا برای ماهی ها جعبه های محكمی میساختند،همه جور خوراكی توی آن میگذاشتند،مواظب بودند كه همیشه پر آب باشد.هوای بهداشت ماهی های كوچولو را هم داشتند.مثلاً وقتی یک ماهی کوچولو باله اش را زخمی می کردبهش می رسیدند تا زود و بی هنگام نمیرد.برای آنكه هیچوقت دل ماهی كوچولو نگیرد،گاهگاه مهمانی های بزرگ بر پا میكردند،چون كه گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است !در آن جعبه های بزرگ برای ماهی ها مدرسه هم می شاختند.در آن مدرسه ها به ماهی کوچولوها یاد میدادندكه چطوری به طرف دهان كوسه ماهی شنا كنندماهی کوچولوها می بایست جغرافیا هم یاد بگیرندتا بتوانند کوسه ماهی هایی را که این طرف و آن طرف لم داده اند پیدا کنند.درس اصلی ماهی های کوچولو اخلاق بود.به آنها می قبولاندندكه زیبا ترین و باشكوه ترین كارها  برای یك ماهی کوچولو این استكه خودش را در نهایت خوشوقتی تقدیم یك كوسه ماهی كند.به ماهی های كوچولو یاد میدادند كه چطور به كوسه ماهی ها معتقد باشندو از آن مهم ترچطوری خود را برای یك آینده زیبا مهیا كنند.آینده یی كه فقط از راه اطاعت به دست می آید.ماهی کوچولو ها می بایست از همه اندیشه های مادیو از تمایلات مارکسیستی پرهیز کنند،و اگر یکی شان دچار چنین گرایشاتی بشود،دیگران وظیفه شان حکم می کند که کوسه ها را خبر کنند.

اگر كوسه ها آدم بودند،در قلمروشان البته هنرهم وجود داشت:از دندان كوسه تصاویر زیبای رنگارنگ می كشیدند،دهان و گلوی کوسه ها را به شکل زمین بازی و تماشاخانه در می آوردند.ته دریا نمایشنامه هایی روی صحنه میآوردند كهدر آن ماهی كوچولو های قهرمانشاد و شنگول به دهان كوسه ها شیرجه میرفتند.همراه نمایش،آهنگهای محسور كننده یی هم مینواختند كه بی اختیارماهی های كوچولو را به طرف دهان كوسه ها میكشاند.در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشتكه به ماهیها می آموخت:« زندگی واقعی در شكم كوسه ها آغاز میشود »اگر کوسه ماهیها آدم بودندماهی کوچولوها دیگر برابر نبودند:گروهی عالی مقام و صاحب منصب بر دیگران فرمان می راندند،ماهی هایی که بفهمی نفهمی بزرگتر از بقیه بودنداجازه داشتند کوچکترها را میل کنند.و این خودش به نفع کوسه ها بودچون از این راه برای خود  آنها لقمه های بزرگتری آماده می شداز این مهم تر،ماهی هایی که معلم بودند، یا رییس یا مهندس یا قوطی ساز،مدام به ماهی های دیگر امر و نهی می کردند.

مطلب را درز بگیرم:اگر کوسه ماهی ها آدم بودندزیر دریا هم تمدن وجود داشت.

برتولت برشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *