توئیت‌؛ اژدها

توئیت‌؛ اژدها

« Back to Glossary Index

افسانه های کودکانه واقعی اند. نه در بخشی که می گویند اژدها وجود دارد، بلکه در آنجا که می گویند اژدها را هم می توان شکست داد.

نیل گیمن