توئیت‌؛ خلوت گزیده

توئیت‌؛ خلوت گزیده

« Back to Glossary Index

خیلی “خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است” و حافظ‌‌م امروز.