توئیت‌؛ روابط یکطرفه

توئیت‌؛ روابط یکطرفه

« Back to Glossary Index

مرتضا میگف یه تشخیص ساده سرپایی وجود داره واسه روابط یه طرفه، گفتم چی؟ گفت میری تو تکستاش، یه تورق سریع چند ثانیه ای میکنی اگه رنگ تکستای تو غالبه، یا رنگ تکستهای اون غالبه، یعنی رابطه یه طرفس. گفتم به این راحتی؟ گف تشخیص سرپاییه، قطعی که نیس