توئیت‌؛ سبک تولید

توئیت‌؛ سبک تولید

« Back to Glossary Index

احساس می‌کنم در اوج آمادگی ذهنی‌م هستم؛ واقعا این ترکیب برای مطالعه و تولیدمحتوا داره جواب می‌ده؛ یا قدرت ادامه می‌دم.