توئیت‌؛ نون

توئیت‌؛ نون

« Back to Glossary Index

‏داشتم فکر می‌‌کردم برای خونه انباری مهمتره یا پارکینگ که رفتم تو آشپزخونه دیدم نون ندارم.