توئیت‌؛ کارآفرینی

توئیت‌؛ کارآفرینی

« Back to Glossary Index

کارآفرینی آسونه وقتی سرمایه زیادی داری،

کارآفرینی چالشه، وقتی پول زیادی نداری،

کارآفرینی دشواره، وقتی خودت نخوای کاری بکنی.