توئیت‌؛ آسون ترین شکنجه

توئیت‌؛ آسون ترین شکنجه

« Back to Glossary Index

Your blessing in life is finding the torture u r most comfortable with

مرتضی بعد از خوندن دیوارنویس بالا تو چنلش نوشته بود: “تو آسون ترین شکنجه منی”

احمد گفت نیچه و محمود درویش رو تابیدی بهم خیلی ریز؟

مرتضی جواب داد همه حرفها رو گفتن، ماها فقط میجویم و نشخوار میکنیم