توئیت‌؛ سوال با جایزه

توئیت‌؛ سوال با جایزه

« Back to Glossary Index

به بهترین ترجمه انگلیسی برای عبارت ِ ” جاده مال رو” جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.