توئیت‌؛ عاشق

توئیت‌؛ عاشق

« Back to Glossary Index
عاشق صبح‌های برفی‌م، که کنار تو از خواب بیدار می‌شم

عاشق صبح‌های برفی‌م

عاشق صبح‌م

عاشق‌م