توئیت‌؛ پروژه

توئیت‌؛ پروژه

« Back to Glossary Index

من به شدت معتقدم که آدم ها رو در زمان کار مشترک بیشتر میشه شناخت (حتی بیشتر از سفر) ما بیشتر ساعات عمرمون رو مشغول انجام پروژه های کوچک و بزرگی هستیم که برای خودمون تعریف می‌کنیم.

{در حالی که قدم زنان در افق محو می‌شود می‌گوید:} اگر خواستید بدونید با آدمی آینده ای دارید یا نه، باهاش پروژه تعریف کنید…