توئیت‌؛ معمارمحتوا

توئیت‌؛ معمارمحتوا

« Back to Glossary Index

پرسید: چه کاره‌ای این روزها؟

گفتم: معماری میخونم، محتوا تولید می‌کنم؛

گفت خوب بگوشدم “معمارمحتوا”

خوشم اومد.