توئیت‌؛ آدم های مهم

توئیت‌؛ آدم های مهم

« Back to Glossary Index

یه لیست درست کنید از آدم هایی که اگر فردا دنیا به آخر می‌رسید، امروز بهشون زنگ میزدید.

بعدا میگم چه کارایی میشه باهاش کرد.