توئیت‌؛ تولید یا حذف

توئیت‌؛ تولید یا حذف

« Back to Glossary Index

طراحی محصول از تولیدش آسون تره

تولید محصول از حذف‌ اون آسون تره

حذف محصول از پشتیبانی‌ش آسون تره