توئیت‌؛ تعادل

توئیت‌؛ تعادل

« Back to Glossary Index

من آدم متعادلی نیستم ولی همیشه سعی کردم تعادلم رو حفظ کنم