توئیت‌؛ آدمایی که ازشون خوشم میاد

توئیت‌؛ آدمایی که ازشون خوشم میاد

« Back to Glossary Index

گفتم از آدمایی که وقتی نمیری خونشون اونا هم فکر میکنن نباید بیان خونت خوشم میاد ،یا نگفتم؟