توئیت‌؛ خاکستر سیگار

توئیت‌؛ خاکستر سیگار

« Back to Glossary Index

حالا من نتیجه خاصی نمی‌خوام بگیرم، اما دقت کردید خاکستر اکثر سیگارها شبیه خاکستر کاغذه؟