توئیت‌؛ من ازون آدمام که…

توئیت‌؛ من ازون آدمام که…

« Back to Glossary Index

“من ازون آدمام که…”
بدترین کلمه برای شروع حرف زدن یا حتی فکر کردنه، تمام محدودیت هارو همین کلمه ممکنه برای آدم به وجود بیاره.