توئیت‌؛ نقطه یا ممیز؟

توئیت‌؛ نقطه یا ممیز؟

« Back to Glossary Index

دکمه ممیز کیبردم خون‌ش به جوش اومده از بس به جای نقطه ازش استفاده کردم.