توئیت‌؛ فروید و تعبیر خواب

توئیت‌؛ فروید و تعبیر خواب

« Back to Glossary Index

فرويد ميگه “در خوابهايى كه مى بينيم تحقق ميل و آرزو صورت ميگيره”، يه بار خواب ديدم سرطان دارم و مادرم هم از سر دلسوزى با من مهربونه؛

برداشت سطحى اينه كه فرويد چرت گفته، چون من قطعاً آرزو ندارم بيمار باشم!

ولى در نگاهى عميق تر، من هميشه دوست داشتم كه مادرم با من مهربونتر باشه.