توئیت‌؛ گالیله در دادگاه

توئیت‌؛ گالیله در دادگاه

« Back to Glossary Index

روزی گالیله  روبروی کشیشان در دادگاه ایستاده بود و در دفاع از چرخش زمین میگفت:

چرا اگر تمام مردم جهان فکر میکنند زمین ثابت است، این توافق عمومی را باید به عنوان قانون علمی بپذیریم؟