توئیت‌؛ خدایگان دیرینه و خدایگان تازه

توئیت‌؛ خدایگان دیرینه و خدایگان تازه

« Back to Glossary Index

دیده ام که خدایگان دیرینه رفته‌اند، و خدایگان تازه آمده‌اند؛ 

روز به روز و سال به سال، بت‌ها فرو می‌افتند و بر می‌خیزند.

امروز اما، من چکش را می‌پرستم .

” کارل سندبرگ”